Socialpedagog

Play Video

Kursen till Socialpedagog är till för dig som vill arbeta med människor som har beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att bli en duktig socialpedagog behöver du engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad. Studierna bedrivs via fjärrundervisning med fyra intensivträffar på vardera 3 – 4 dagar per termin.

Utbildningen till socialpedagog är för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara som resursperson i skolor, behandlingshem och LSS-stöd.

Studierna byggs upp kring teori som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor.

Syfte

Att möta arbetsmarknadens behov av utbildning inom socialt arbete. Våra deltagare ska efter avslutad utbildning känna sig trygga i sin yrkesutövning och ha tillräckliga kunskaper på det sociala området för att kunna stötta människor på ett bra sätt.

Mål

Deltagaren skall efter genomgången utbildning ha kunskap inom områdena:

 • Psykisk ohälsa
 • Funktionsvariationer
 • Missbruk
 • Gruppsykologi, gruppdynamik
 • Olika former av psykisk och somatisk terapi
 • Lagstiftning och dokumentation inom det sociala arbetets område
 • Kommunikation och professionella samtal
 • Kunskap om hur man hittar vidare information inom varje område

Deltagaren skall efter genomgången utbildning ha färdigheter inom områdena:

 • Praktiskt socialt arbete (praktik)
 • Professionella samtal
 • Problemanalys
 • Dokumentation
 • Grupphantering
 • Klientnära arbete

Deltagaren skall efter genomgången utbildning ha kompetens att:

 • Enskilt och i grupp kunna arbeta inom socialt arbete och använda de kunskaper och färdigheter denne fått till att ge klienten den bästa hjälp och stöd som denne behöver. Vidare skall deltagaren även kunna använda sina kunskaper till att söka mer information kring ett specifikt problem för att kunna bistå klienten på bästa sätt.

Utbildningens innehåll
Utbildningens innehåll handlar om att ge deltagaren modern kunskap inom socialt arbete och hur man bedriver sådant. Vilka psykologiska och sociala teorier som är viktiga att känna till när man arbetar med människor. Mycket fokus läggs på att deltagaren aktivt skall analysera problemsituationer i grupp, men även enskilt.

Slutmålet för utbildningen är att den enskilde deltagaren skall ha verktyg som möjliggör att denne kan hålla flera perspektiv i huvudet samtidigt och kunna relatera till klientens syn på världen, men hantera den utefter rådande forskning på området hur klienten skall kunna ta sig ur sin problematiska situation på bästa sätt.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalan ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Vår utbildning bedrivs via fjärrundervisning samt fyra intensivträffar på vardera 3 – 4 dagar per termin. Dessa dagar (08.00 – 22.00) räknas som undervisningstid. Närvaro på samtliga träffar är obligatorisk och en förutsättning för att få fullständigt kursintyg. Mellan dessa intensivträffar har vi studier på fjärr där dels egen inläsning på nästa intensivträff ingår, men även föreläsningar och egna uppgifter.

Engagemang och nyfikenhet hos den enskilda deltagaren är enormt viktigt. Vid våra träffar analyserar vi situationer vi varit med om och kopplar dessa till teoretiska begrepp. En stor del av utbildningen handlar om att arbeta tillsammans för att reda ut begrepp och kontextualisera vad som är etiskt/moraliskt önskvärt i professionellt socialt arbete.

En annan stor del av utbildningen är praktiska övningar som vi använder för att begreppsliggöra abstrakta begrepp, det kan handla om gruppdynamiska övningar eller värdegrundsladdade övningar där deltagaren och pedagogen tillsammans analyserar dessa efteråt.

Kursmoment

Gruppen och människan
Kurstid: 5 veckor

Beskrivning:
Denna kurs kommer att beröra punkter såsom värdegrund och bemötande, förhållningssätt gentemot klienter och vad ett professionellt bemötande bör innehålla. Vi kommer också att fördjupa oss i hur grupper och grupprocesser fungerar.

Lagstiftning och dokumentation
Kurstid: 1 vecka

Beskrivning:
Kursen syftar till att ge den enskilde deltagaren kunskaper inom relevant lagstiftning som denne kan stöta på inom sin framtida yrkestillhörighet (exempel på dessa är skollagen, socialtjänstlagen, LVU, LPT, Sekretesslagstiftningen o s v.), samt ge deltagaren kunskaper inom dokumentation och hur korrekt dokumentation skall genomföras.

Somatisk omvårdnad
Kurstid: 2 veckor

Beskrivning:
Kursen syftar till att ge den enskilde deltagaren grundläggande kunskaper om hur hjärnan och kroppen hänger ihop och teori varvas med olika moment som syftar till att sätta deltagaren I kontakt med olika former av möjliga terapiformer som inte handlar om medicinering eller samtalsmetodik.

Det mänskliga psyket
Kurstid: 7 veckor

Beskrivning:
Kursen syftar till att ge den enskilde deltagaren kunskaper inom mental och psykisk utveckling enligt rådande forskning samt kring psykisk ohälsa och beteendeproblematik och hur dessa individer kan rehabiliteras utifrån upplevd problematik.

Kommunikationens grunder
Kurstid: 5 veckor

Beskrivning:
Kursen syftar till att ge deltagaren praktiska och teoretiska verktyg kring kommunikation som kommer att bistå denne vid kontakter med klienter. Vidare så kommer även första delen av samtalsmetodik att ingå under denna kurs, så att deltagaren har goda verktyg för att hålla i egna professionella samtal.

Missbruk
Kurstid: 6 veckor

Beskrivning:
Kursen syftar till att ge den enskilde deltagaren kunskaper inom missbruksområdet och kännedom kring hur olika missbruk påverkar den enskilde individen. Deltagaren kommer även att erhålla kunskaper kring hur rehabiliteringsinsatser kan bedrivas kring missbrukande individer.

Praktik
Kurstid: 2 veckor

Beskrivning:
Detta syftar till att deltagaren under två veckors praktik på fältet ska ut och skaffa sig praktiska färdigheter och kontakter. Deltagaren ansvarar själv för att ordna sin praktikplats och att den ligger i linje med socialt arbete.

Examensarbete/extra praktikperiod
Kurstid: 3 veckor

Beskrivning:
Kursen syftar till att deltagaren skall fördjupa sig inom ett ämne denne brinner för inom socialt arbete. Alternativt kan deltagaren välja att göra en ytterligare praktikperiod för att erhålla mer praktisk erfarenhet från socialt arbete.

Samtalsmetodik
Kurstid: 2 veckor

Beskrivning:
Kursen syftar till att ge den enskilde deltagaren fördjupade kunskaper och lärdomar inom samtalsmetodik. Under denna kurs kommer även samtal att genomföras som utvärderas av kursansvarig.

Yrkesroll och hälsa: Självreflektion
Kurstid: Hela året

Beskrivning:
Kursen syftar till att den enskilde deltagaren ska få reflektera och fundera kring uppgifter i och omkring det innevarande kursmomentet som handlar mer om moraliska och etiska ställningstaganden. Även uppgifter kring yrkesrollen och hur man bäst hanterar denna för att hålla ur ett hälsoperspektiv. Dessa uppgifter diskuteras senare tillsammans.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare

 • Daniel Nyholm är utbildad socionom och folkhögskollärare med praktisk erfarenhet som rör sig från att vara behandlingsassistent åt ensamkommande ungdomar till enhetschef inom personlig assistans.

Andra lärare med återkommande undervisning

 • Mattias Lundsten är utbildad psykolog och har mångårig erfarenhet inom KFUM:s lägerverksamhet dels som ledare för lägren samt som verksamhetschef över denna.
 • Malin Åberg är utbildad socionom, social entreprenör som förutom HVB-hem också startat ett företag inom familjehemsplacering. Malin undervisar inom lagstiftning och dokumentation.
Daniel Nyholm
Kursföreståndare
070-257 86 23
Förkunskapskrav:
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till högskola eller yrkeshögskola. Utbildningen är i många aspekter väldigt teoretisk vilket kräver en viss studievana. Deltagarna förväntas vilja diskutera och analysera. Till ansökan skall du bifoga betyg samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.
Utbildningsort:
Fjärrundervisning + Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari