Socialpedagog

Kursen till Socialpedagog är till för dig som vill arbeta med människor som har beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att bli en duktig socialpedagog behöver du engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad.

Utbildningen till socialpedagog är för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara som resursperson i skolor, behandlingshem och LSS-stöd.

Studierna byggs upp kring teori som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor.

I utbildningen ingår bland annat:

Grupper och grupprocesser:
Grundläggande teori om gruppens dynamik, ledarskap och organisationsfrågor.

Värdegrund och människosyn:
Om centrala etiska begrepp som moral, människovärde, människosyn, värdegrund och mångfald.

Samtalsmetodik:
Strategier och metoder för förändringsarbete vid samtal.

Somatisk omvårdnad och hälsa:
Om människans anatomi och fysiologi, somatiska sjukdomstillstånd

Lagstiftning:
Om aktuella områden inom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen samt klargör vilket uppdrag och ansvar respektive verksamhet har gällande klienten. Kursen ska ge förtrogenhet i sekretesslagen och lagstiftning för dokumentation och journalföring på HVB-hem.

Mental och psykisk utveckling:
Om människans mentala och psykiska utveckling och behov samt kunskaper om hur otrygga livssituationer kan störa den sociala utvecklingen.

Missbruks- och beroendetillstånd:
Om hur missbruks- och beroendeutvecklingsförlopp kan identifieras och förstås samt kunskap om symtom på beroende och beroenderelaterade störningar samt tidiga tecken på beroende.

Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar:
Om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsstörningarna; autism, Aspergers syndrom, ADHD, Touretts syndrom och lätta begåvningshandikapp.

Bemötande och förhållningssätt:
Vidareutvecklar kompetensen till ett väl genomtänkt yrkesetiskt bemötande och förhållningssätt.

Dokumentation:
Tillämpa dokumentation och journalföring enligt lagstiftningen.

Yrkesroll och hälsa:
Förebyggande av ohälsa i yrkesrollen. Metoder och verktyg som förebygger kritiska situationer, samverkande faktorer som säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö.

Grunder för kommunikation:
Kommunikation i såväl skrift som tal.

Rehabiliteringsinsatser:
Pedagogiska, psykologiska och medicinska behandlingsmetoder samt samhällsbaserade stödåtgärder.

Personlig utveckling:
Lära känna sig själv och sitt inre jag för att nå positiv förändring.

Praktik:
Tillämpa och utveckla yrkesrollen.

Examensarbete.

Daniel Nyholm
Kursföreståndare
070-257 86 23
Förkunskapskrav:
Du ska ha avslutat 3-årigt gymnasium med fullständiga betyg. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
2020-05-15
Kostnader:
All undervisning hos oss är avgiftsfri. För kursmaterial på Socialpedagog betalar du 1500 kronor per termin. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan kan tillkomma.