Skip to main content

Socialpedagog

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Kursen till Socialpedagog är till för dig som vill arbeta med människor som har beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. För att bli en duktig socialpedagog behöver du engagemang, empati, erfarenhet, kunskap och personlig mognad. Studierna bedrivs via fjärrundervisning med fyra intensivträffar på vardera 3 – 4 dagar per termin.

Utbildningen till socialpedagog är för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar. Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara som resursperson i skolor, behandlingshem och LSS-stöd.

Studierna byggs upp kring teori som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor.

Socialpedagogutbildningen bedrivs på distans i kombination med fysiska intensivträffar 4 gånger per termin om 3–4 dagar. Dessa dagar (8–20) räknas som undervisningstid och vi tillämpar konceptet learning by doing tillsammans som grupp under den tiden.  

Närvaro på samtliga träffar är obligatorisk och en förutsättning för att få fullständigt  kursintyg. Mellan intensivträffarna har vi studier på distans där egen inläsning inför  nästa träff ingår, men även föreläsningar och egna uppgifter.

Syfte

Att möta arbetsmarknadens behov av utbildning inom socialt arbete. Våra deltagare  ska efter avslutad utbildning känna sig trygga i sin yrkesutövning och ha tillräckliga  kunskaper på det sociala området för att kunna stötta människor på ett bra sätt.  

Mål

Deltagaren skall efter genomgången utbildning ha kunskap inom områdena:

  • Psykisk ohälsa, funktionsvariationer, missbruk, gruppsykologi, gruppdynamik.  
  • Olika former av psykisk och somatisk terapi, lagstiftning och dokumentation inom  det sociala arbetets område.
  • Kommunikation och professionella samtal, samt kunskap om hur man hittar vidare  information inom varje område.

Deltagaren skall efter genomgången utbildning ha färdigheter inom områdena:  

  • Praktiskt socialt arbete (praktik), professionella samtal, problemanalys,  dokumentation, grupphantering, klientnära arbete.  

Deltagaren skall efter genomgången utbildning ha kompetens att:  

  • Enskilt och i grupp kunna arbeta inom socialt arbete och använda de kunskaper och  färdigheter denne fått till att ge klienten den bästa hjälp och stöd som denne behöver.  Vidare skall deltagaren även kunna använda sina kunskaper till att söka mer  information kring ett specifikt problem för att kunna bistå klienten på bästa sätt. 

Utbildningens innehåll
Vi vill ge dig modern kunskap inom socialt arbete och hur man bedriver sådant. Vilka psykologiska och sociala teorier som är  viktiga att känna till när man arbetar med människor. Mycket fokus läggs på att deltagaren aktivt skall analysera problemsituationer i grupp, men även enskilt.

Slutmålet för utbildningen är att den enskilde deltagaren skall ha verktyg som  möjliggör att denne kan hålla flera perspektiv i huvudet samtidigt och kunna relatera  till klientens syn på världen, men hantera den utefter rådande forskning på området  om hur klienten skall kunna ta sig ur sin problematiska situation på bästa sätt.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalan ORS (Outcome  Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med  personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsformer

Vår utbildning bedrivs dels under intensivträffarna, dels genom att deltagaren  däremellan tillförskansar sig kunskap kring de ämnen vi ska genomlysa vid  nästkommande träff. Engagemang och nyfikenhet hos den enskilda deltagaren är  enormt viktigt. Vid våra träffar analyserar vi situationer vi varit med om och kopplar  dessa till teoretiska begrepp. En stor del av utbildningen handlar om att arbeta  tillsammans för att reda ut begrepp och kontextualisera vad som är etiskt/moraliskt  önskvärt i professionellt socialt arbete.  

En annan stor del av utbildningen är praktiska övningar som vi använder för att  begreppsliggöra abstrakta begrepp, det kan handla om gruppdynamiska övningar  eller värdegrundsladdade övningar där deltagaren och pedagogen tillsammans  analyserar dessa efteråt.

Kursmoment

Gruppen och människan
Denna kurs kommer att beröra värdegrund och bemötande, förhållningssätt gentemot klienter och vad ett professionellt bemötande bör innehålla. Vi kommer också att fördjupa oss i hur grupper och grupprocesser  fungerar.

Lagstiftning och dokumentation
Kursen syftar till att ge kunskaper inom relevant lagstiftning  som du kan stöta på inom sin framtida yrkestillhörighet (exempel på dessa är  skollagen, socialtjänstlagen, LVU, LPT, Sekretesslagstiftningen och så vidare), samt ge kunskaper inom dokumentation och hur korrekt dokumentation skall  genomföras.  

Somatisk omvårdnad
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hur  hjärnan och kroppen hänger ihop och teori varvas med olika moment som syftar till  att sätta dig i kontakt med olika möjliga terapiformer som inte handlar om medicinering eller samtalsmetodik.

Det mänskliga psyket
Kursen syftar till att ge kunskaper inom mental och psykisk utveckling enligt rådande forskning samt kring psykisk ohälsa och beteendeproblematik och hur individer kan rehabiliteras utifrån upplevd  problematik.  

Kommunikationens grunder
Kursen syftar till att ge praktiska och teoretiska verktyg kring kommunikation som kommer att vara betydelsefulla vid kontakter med klienter och ge en god grund för att hålla i egna professionella samtal.  

Missbruk
Kursen syftar till att ge kunskaper inom missbruksområdet och kännedom kring hur olika missbruk påverkar den enskilde individen. Du kommer även att erhålla kunskaper kring hur rehabiliteringsinsatser kan bedrivas.  

Praktik
Detta syftar till att du under fyra veckors praktik på fältet ska ut och skaffa dig  praktiska färdigheter och kontakter. Du ansvarar själv för att ordna din praktikplats och att den ligger i linje med socialt arbete.  

Samtalsmetodik
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och lärdomar inom samtalsmetodik. Samtal kommer att genomföras och utvärderas av kursansvarig.  

Yrkesroll och hälsa – Självreflektion
Kursen syftar till att du ska få reflektera och fundera kring uppgifter i och omkring det innevarande kursmomentet som handlar mer om  moraliska och etiska ställningstaganden. Även uppgifter kring yrkesrollen och hur man bäst hanterar denna för långsiktig hållbarhet ur ett hälsoperspektiv. Dessa uppgifter diskuteras senare tillsammans. 

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Lärare

Kursansvarig

  • Daniel Nyholm är utbildad socionom och folkhögskollärare med praktisk erfarenhet  som rör sig från att vara behandlingsassistent åt ensamkommande ungdomar till  enhetschef inom personlig assistans.  

Andra lärare med återkommande undervisning  

  • Mattias Lundsten är utbildad på psykologprogrammet och har mångårig erfarenhet inom KFUM:s  lägerverksamhet dels som utbildare, dels som verksamhetschef över denna.  
  • Malin Åberg är utbildad socionom, social entreprenör som förutom HVB-hem också  startat ett företag inom familjehemsplacering. Malin undervisar inom Lagstiftning  och dokumentation. 
Daniel Nyholm
Kursföreståndare
070-257 86 23
Förkunskapskrav:
Fullgjord 3-årig gymnasieutbildning med behörighet till högskola eller  yrkeshögskola. Utbildningen kräver en viss studievana. Vi kommer under intensivträffarna att arbeta upp till 12 timmar per dag. Vi söker därför dig som har hög arbetskapacitet och uthållighet för krävande utbildningsdagar. Du som vågar prova saker som du aldrig provat tidigare samt vill utmana dig själv på saker du aldrig tidigare utmanat dig på. Du har god förmåga att självständigt sköta dina studier mellan träffarna. Till ansökan skall du bifoga betyg samt ett personligt brev  där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan.  
Utbildningsort:
Distansundervisning + Vindeln
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15 Fullt!
Ansökan stängd