Skip to main content

Allmän kurs: Umeå

Utbildningen ges av Vindelns folkhögskola

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

På allmän kurs i Umeå jobbar vi med coachning av både grupp och individ. Uppdraget är att stötta  deltagare att må bra både till kropp och själ. Ambitionen är att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.  

Vi arbetar för ett mer hälsosamt samhälle som ger utrymme åt alla. Även de som  lever med hinder av något slag. 

Syfte

Att människor som av olika anledningar inte gått eller inte är färdiga med gymnasiet  ska få gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla de förmågor och  färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv. 

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på  högskola/universitet eller yrkeshögskola. 

Innehåll och pedagogisk metod
Vi börjar måndag till fredag klockan 9:00 och slutar klockan 15:00. Under dessa timmar så lär vi oss tillsammans och av varandra. Vi tror på att alla är viktiga och att alla har något att bidra med.

Under dagarna arbetar vi med en mängd olika aktiviteter. Bland annat jobbar vi tematiskt i projektform. Vi genomför 3–4 projekt varje termin. Vi har även mer traditionella lektioner.  Vi har inte läxor eftersom vi utför arbetet på plats och tillsammans.

Vi arbetar mycket i grupp eftersom vi tror att gruppen är ett sätt att stärka varandra och gemensamt bygga kunskap. Vi tror att människor utvecklas i ett socialt sammanhang och kan nå väldigt långt genom att tillsammans jobba mot ett gemensamt uppsatt mål. Slutresultatet och de lärdomar som kommer av ett sådant arbetssätt blir därför något större än både de enskilda individerna i gruppen, men också större än den objektiva helhet som gruppen utåt sett representerar.

Praktiskt innebär det att vi gör saker! Det kan vara allt från att sätta upp en teaterpjäs eller arrangera ett musikkonvent till att resa eller bygga en koja. Det viktiga är att lyckas tillsammans och att under processens gång reflektera. Både över projektens olika delar utifrån de ämnen vi undervisar i samt de ambitioner skolan har med personlig utveckling. Deltagarna har stort inflytande i vad vi ger oss på.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

Undervisningsform

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat/tematiskt och varvar ofta de teoretiska  diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får  den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.  

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier

 • Svenska 1, 2, 3
 • Engelska 5, 6
 • Matematik 1
 • Religionskunskap 1  
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Samhällskunskap 1a1

Om du har betyg i någon av dessa kurser från tidigare studier kan det antingen  fungera som en repetition eller fördjupning. 

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

 • Engelska  
 • Matematik  
 • Naturkunskap  
 • Historia  
 • Samhällskunskap  

Övrigt:  

 • Skapande  
 • Livskunskap
 • Mental träning
 • Hälsa  
 • Projektarbete
 • Yoga  
 • Omvärldsanalys

Dessa kan variera både i innehåll och omfattning men är en del i skolans pedagogiska  idé och profil. 

Förmågor vi försöker stimulera:

 • Kommunikativ
 • Procedur  
 • Analytisk  
 • Begreppslig
 • Metakognitiv 

Dessa förmågor anser skolan är betydelsefulla för att möta både livet och arbetslivet.  De kallas ofta för Big Five.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Lärare

Kursföreståndare
Tomas Tjäderborn är kursföreståndare, samordnare med platsansvar och IT-ansvarig.

Andra lärare med återkommande undervisning
Jenna Lundström, Lars Pårud och Mikael Wennberg.

Tomas Tjäderborn
Kursföreståndare
076-784 34 10
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Umeå
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag:
2022-05-15