Skip to main content

Alpin: Allmän kurs

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Alpin: Allmän kurs vänder sig till aktiva tävlingsåkare som vill kombinera studier på gymnasienivå med alpin elitsatsning. Undervisningen är ämnesintegrerad och genomförs i block.

Studierna vid Alpin: Allmän kurs är förlagda till världsmästarbyn Tärnaby. Här erbjuds utomordentliga möjligheter till effektiv träning. Skolan ligger en minut från liftstationen.

Undervisningen är kostnadsfri. Skolan ställer läroböcker i form av klassuppsättningar till förfogande. Förbrukningsmateriel som används i undervisningen betalas av den studerande. Skolbyggnaden inrymmer matsal, lektionssalar, gym, skidförvaring, omklädningsrum och vallarbod. Vi erbjuder internatboende, där internatet ligger vägg i vägg med skolbyggnaden och som inackorderad ingår frukost i kostnaden.

Vid skolan finns tre heltidsanställda lärare och fem heltidsanställda tränare. Vi anlitar även externa föreläsare och instruktörer till vissa moment, exempelvis mental träning. Att vi har små grupper och en lärarstab på plats borgar för att deltagarna blir sedda och att utbildningen individanpassas.

Omfattningen av studierna motsvarar tidsmässigt gymnasieprogrammens 2500 poäng. Du är också berättigad att söka inackorderingstillägg och studiebidrag hos CSN. Folkhögskoleformen ger oss stor frihet att anpassa studierna efter skidåkningen. På folkhögskolan planerar du dina studier och din träning i samarbete med lärare/tränare och tar själv ansvar för resultatet. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling. Studierna är på gymnasial nivå och ger dig behörighet att söka högskola.

Under hösten genomför vi 2 – 3 läger på glaciär. Vi reser och bor tillsammans under tävlingssäsong och skolan tillhandahåller fordon och medföljande tränare/ledare.

Syfte

Att nå gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla förmågor och färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv. Deltagarna skall utvecklas både som studenter och elitidrottare. De förbereds för vidare studier och för träning och tävling på internationell nivå.

Mål

Kursen ger allmän gymnasiebehörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Målet är också att utveckla din förmåga att ta ansvar, till självständighet och samarbete.
Målet med kursen ligger även i folkbildningens uppdrag att utbilda kloka demokratiska medmänniskor, medvetna om sin samtida omvärld, som värnar om de mänskliga rättigheterna. Förutom ämneskunskaper bedömer vi
 • förmåga att utföra uppgifter och lösa problem, samt kognitiv utveckling 
 • social förmåga, som att kunna samarbeta och ta ansvar i studie -eller träningssituationer
 • förmåga att planera, analysera och utvärdera såväl studier som träning för alpina skidåkare
 • förmåga att kunna använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna som man får och som man har från tidigare erfarenheter

Undervisningsform

Folkhögskolemodellen erbjuder stor frihet men kräver också stort eget ansvar. Undervisningen sker delvis traditionellt i klassrum med lärare medan stora delar av undervisningen bygger på att deltagarna jobbar både självständigt och i grupp. I vissa kurser använder vi Google Classroom som utbildningsplattform.
Stor vikt läggs på att jobba tillsammans och att stötta varandra i att söka kunskap som krävs för att nå uppsatta mål. Stora delar av undervisningen är också ämnesintegrerad och genomförs i blockundervisning. Alla deltagare skapar tillsammans med lärarna en individuellt anpassad studieplan.

Kursmoment

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
I ämnet svenska får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt läsa och arbeta med olika slags texter. Genom att läsa, lyssna och tala utvecklas du som människa, vilket troligen medför att du kommer att känna dig tryggare i din språkliga förmåga. Detta kommer att vara till hjälp i framtida arbete, studier plus i det övriga sociala livet. Utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnarövningar samt olika digitala medier.
Engelska 5 och 6
Från grund och uppåt så strävar vi efter utveckling i att behärska det engelska språket i tal och skrift och kunna tillämpa de nya kunskaperna. Vi vill ge dig verktyg att förstå artiklar, rapporter och föreläsningar som behandlar aktuella problem och attityder och åsikter. Utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnarövningar samt olika digitala medier.
Naturkunskap 1a1
Kurslitteratur, laborationer, fördjupningsuppgifter, dialog mellan deltagare, experiment och exkursioner ger oss verktygen att förmedla undervisning som leder fram till en större förståelse för samverkan mellan människan och miljön och hur människan påverkar och påverkas i detta samspel.
Matematik 1a, 1b eller 1c
Du använder dig av kurslitteratur och digitala verktyg för inlärning och problemlösning. Kursen innebär att du får lättare att lösa vardagliga problem som på olika sätt inkluderar matematiskt tänkande.
Religion 1
Här tar vi upp de stora världsreligionerna för att öka förståelsen och respekten för andras syn på livet. Vi diskuterar också etiska och moraliska frågor knutna till bland annat existentiella livsfrågor. Förhoppningen är att du får en ökad kunskap när omvärldsanalys skall göras.
Samhällskunskap 1a1
Kursen innehåller kunskaper som är relevanta för att du skall kunna orientera dig väl i det svenska samhället och på så sätt bli delaktiga, samhällsbyggande medborgare. Det sker med hjälp av kurslitteratur, diskussioner, tidningsartiklar, nyhetssändningar och mycket annat.
Historia 1a1
Vi gör en resa från dåtid till nutid genom stora historiska händelser. Tanken är att du ska få ökad förståelse för hur och varför samhällen och kulturer utvecklats som de har gjort. Varför världen befinner sig i det tillstånd den gör, där historiska händelser och beslut påverkats av den.
Det finns även möjlighet att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:
 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religion

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare och tränare

Kursansvarig:
 • Susanne Andersson, lärare i matematik och naturkunskap
Andra lärare och tränare med återkommande undervisning
 • Allan Forsberg, undervisar i samhällskunskap, historia och religion
 • Emelie Nilsson, undervisar i svenska och engelska
 • Karoline Åslund, tränare
 • Toni Franz, tränare
Susanne Andersson
Kursföreståndare
070-228 27 98
Förkunskapskrav:
Du ska vilja satsa på alpin skidåkning på elitnivå och du måste ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 – 4 år, 37 veckor per läsår
2023-08-23 — 2023-12-19
2024-01-08 — 2024-05-24
Sista ansökningsdag:
2023-05-15