Alpin: Allmän kurs

Play Video

Alpin: Allmän kurs vänder sig till aktiva tävlingsåkare som vill kombinera studier på gymnasienivå med alpin elitsatsning. Undervisningen är ämnesintegrerad och genomförs i block.

Studierna vid Alpin: Allmän kurs är förlagda till världsmästarbyn Tärnaby. Här erbjuds utomordentliga möjligheter till effektiv träning. Skolan ligger en minut från liftstationen.

Undervisningen är kostnadsfri. Skolan ställer läroböcker i form av klassuppsättningar till förfogande. Förbrukningsmateriel som används i undervisningen betalas av den studerande. Skolbyggnaden inrymmer matsal, lektionssalar, gym, skidförvaring, omklädningsrum och vallarbod. Vi erbjuder internatboende, där internatet ligger vägg i vägg med skolbyggnaden och som inackorderad ingår frukost i kostnaden.

Vid skolan finns tre heltidsanställda lärare och fem heltidsanställda tränare. Vi anlitar även externa föreläsare och instruktörer till vissa moment, exempelvis mental träning. Att vi har små grupper och en lärarstab på plats borgar för att deltagarna blir sedda och att utbildningen individanpassas.

Omfattningen av studierna motsvarar tidsmässigt gymnasieprogrammens 2500 poäng. Du är också berättigad att söka inackorderingstillägg och studiebidrag hos CSN. Folkhögskoleformen ger oss stor frihet att anpassa studierna efter skidåkningen. På folkhögskolan planerar du dina studier och din träning i samarbete med lärare/tränare och tar själv ansvar för resultatet. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling. Studierna är på gymnasial nivå och ger dig behörighet att söka högskola.

Under hösten genomför vi 2-3 läger på glaciär. Vi reser och bor tillsammans under tävlingssäsong och skolan tillhandahåller fordon och medföljande tränare/ledare.

Syfte

Att nå gymnasiebehörighet och att stötta människor till att utveckla förmågor och färdigheter som är till nytta i deras fortsatta studier eller arbetsliv. Deltagarna skall utvecklas både som studenter och elitidrottare. De förbereds för vidare studier och för träning och tävling på internationell nivå.

Mål

Kursen ger grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Målet är också att utveckla din förmåga att
ta ansvar, till självständighet och samarbete.

Målet med kursen ligger även i folkbildningens uppdrag att utbilda kloka demokratiska medmänniskor, medvetna om sin samtida omvärld, som värnar om de mänskliga rättigheterna. Förutom ämneskunskaper bedömer vi:

 • Förmåga att utföra uppgifter och lösa problem, samt kognitiv utveckling
 • Social förmåga, som att kunna samarbeta och ta ansvar i studie -eller träningssituationer
 • Förmåga att planera, analysera och utvärdera såväl studier som träning för alpina skidåkare
 • Förmåga att kunna använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna som man får och som man har från tidigare erfarenheter

Undervisningens innehåll
Undervisningen bygger på grundtanken kring folkbildning och din delaktighet och ditt medskapande och engagemang. Utöver att du studerar för att nå grundläggande eller särskilda behörigheter så jobbar vi målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsform

Folkhögskolemodellen erbjuder den studerande stor frihet men kräver också stort eget ansvar. Undervisningen sker delvis traditionellt i klassrum med lärare och delvis genom att deltagarna jobbar både självständigt och i grupp.

Stor vikt läggs på att jobba tillsammans och att stötta varandra i införskaffandet av den kunskap som krävs för att nå uppsatta mål. Stora delar av undervisningen är också ämnesintegrerad och genomförs i blockundervisning. Alla deltagare skapar tillsammans med lärarna en individuellt anpassad studieplan.

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:

Svenska 1, 2 och 3
I ämnet svenska får deltagaren möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt läsa och arbeta med olika slags texter. Genom att läsa och föra diskussioner med andra utvecklas deltagaren som människa och kommer känna sig tryggare i sin språkliga förmåga, vilket kommer att vara till hjälp i framtida arbete, studier och även socialt.

Engelska 5 och 6
I ämnet engelska får deltagaren möjlighet att utveckla sina språk- och omvärldskunskaper vilket leder till att denne kommer att våga använda engelskan i olika miljöer. Deltagaren kommer att få arbeta med olika texter (artiklar, digitala medier, skönlitteratur) och grammatik. Vid kommunikation och skrivande så arbetar vi med att utveckla förmågan att berätta, sammanfatta, förklara, värdera och motivera sina åsikter samt anpassa sitt språk i olika miljöer.

Naturkunskap 1a1
Naturkunskapskursen varvas med individuella uppgifter som utgår från kurslitteratur och med gruppdiskussioner. Vi arbetar så för att få till en dialog, ett samtal – och på så sätt underlätta för att skapa förståelse av sammanhangen. En genomgående tanke i kursen är att på olika sätt anknyta till deltagarnas vardag, och kunskaper som finns redan innan.

Matematik 1a, 1b eller 1c
I matematik får deltagaren möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor och kunskaper genom att få förståelse för matematiska begrepp och metoder. Detta leder till att deltagaren kommer kunna lösa matematiska problem och få användning av matematiken inom samhället och arbetet. Deltagarna använder sig också i stor utsträckning av problemlösning i grupp och förklarar matematiska problem för varandra.

Religion 1
I religionskunskap diskuterar vi vad religion är och hur vår egen livssyn ser ut. Etik och moral handlar om vad som är rätt och fel. Världsreligionerna tar upp grunderna i de fem religionerna och de jämförs med varandra. Andra livsåskådningar kan vara till exempel sekter eller olika ideologier. Religion och vetenskap handlar främst om olika sätt att beskriva jordens uppkomst, evolution eller tron på en Gud som skapat allt. Stor vikt läggs vid egna ställningstaganden och att dela sina synpunkter med andra kursdeltagare.

Samhällskunskap 1a1
Samhällskunskap ger deltagaren djupare kunskaper i ämnen som demokrati, mänskliga rättigheter, ideologier och politik, både lokalt och globalt. Fokus ligger på analys och reflektion och att kunna se förändringsprocesser i historien som har gett upphov till det samhälle vi lever i idag. Deltagaren ska kunna orientera sig i det svenska samhället och bli delaktiga medborgare.

Historia 1a1
I historia tas händelser upp från den europeiska epokindelningen från forntid fram till och med 1800-talet med några nedstick i vissa specifika händelser. Deltagaren läser mer ingående om Sveriges och 1900-talets historia.

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

 • Engelska
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Samhällskunskap

Övrigt:

Företagsekonomi 1, 2 (tillval)
I företagsekonomi får deltagaren förståelse för företagande och vikten av omvärldsanalys, betydelsen av fungerande nätverk och andra företeelser som en företagare/ekonom av idag möter. I undervisningen ges deltagaren möjlighet att löpande reflektera över innehållet.

Idrott & Hälsa 1,2
Den idrottsliga undervisningen består till störst del av praktiska moment där deltagaren själv tränar både barmark och skidåkning. Den teoretiska delen hålls i samband med träningen så att deltagaren kan relatera teorin med praktiken. Träningen består av flera olika moment både på barmark och i pisten. Vad träningen och teorin innehåller varierar under läsåret beroende på årstid och snötillgång.

De teoretiska ämnena i den idrottsliga utbildningen är:

 • Alpin teknik
 • Träningslära
 • Kost/näringslära
 • Mental träning

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Matilda Fjällström är uppvuxen i Tärnaby och utbildad grundskolelärare i engelska, svenska och bild/media. Hon har jobbat som lärare sedan 2005 och på Tärnaby skidhem sedan 2012.

Hans Bromée är tidigare deltagare på Tärnaby Skidhem. Han har utbildat sig på GIH i Stockholm där han gick specialidrottstränarutbildningen inriktad på alpin skidåkning. Genom åren har Hans arbetat med skidåkning på alla nivåer, från skidskola till landslag. Hans har jobbat på skidhemmet sedan 2016.

Andra lärare
Jessica Fjällryd, Tränare
Susanne Andersson, Ma, Na
Allan Forsberg, Re, Sam, Sv, Hi

Matilda Fjällström
Kursföreståndare
0954-147 57
Hans Bromée
Alpin tränare
073-066 71 63
Förkunskapskrav:
Du ska vilja satsa på alpin skidåkning på elitnivå och du måste ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Tärnaby
Läsårstider:
1 – 4 år, 37 veckor per läsår
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
2021-05-15

Ansökan öppnar 15 februari