Skip to main content

Allmän kurs: Storuman

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi djupdyker i aktuella ämnen och andas längre under ytan än många andra utbildningar vågar.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper på grundskole- och/eller gymnasienivå samt att deltagaren skall få en goda kunskaper i mänskliga rättigheter och demokrati. 

Mål

Målet är grundläggande behörighet för högre studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Förutom ämneskunskaper bedömer vi:

 • Förmåga att utföra uppgifter och lösa problem.
 • Kognitiva förmågor. 
 • Förmåga att tillgodogöra sig inlärd information, såsom fakta, principer, teorier med mera.
 • Kunskaper som kan vara förvärvade tidigare i livet genom erfarenhet eller vara teoretiskt inhämtade. 
 • Förmågan att kunna använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna.
 • Samarbetsförmåga och förmåga att ta ansvar i arbets- och studiesituationer.

Undervisningens innehåll
Förutom de ämnesrelaterade kursmomenten ingår gemensamma aktiviteter för alla deltagare på allmän kurs, till exempel teaterbesök, föreläsningar, friluftsdagar, naturvandringar och arbetsplatsbesök.

Dialogen mellan deltagarna och mellan de olika mötena under kurstiden är centralt genom hela utbildningen. 

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss. 

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning. 

Studerandehälsan finns som stöd för alla studerande på Västerbottens folkhögskola. Vissa medarbetare där har tystnadsplikt vad gäller studerandes angelägenheter.

Undervisningsform

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat/tematiskt och varvar ofta de teoretiska  diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får  den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.  

Kursmoment

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:

Svenska 1, 2 och 3
I ämnet svenska får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt läsa och arbeta med olika slags texter. Genom att läsa, lyssna och tala utvecklas du som människa, vilket troligen medför att du kommer att känna dig tryggare i din språkliga förmåga. Detta kommer att vara till hjälp i framtida arbete, studier plus i det övriga sociala livet. Utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnarövningar samt olika digitala medier.

Engelska 5 och 6
Från grund och uppåt så strävar vi efter utveckling i att behärska det engelska språket i tal och skrift och kunna tillämpa de nya kunskaperna. Vi vill ge dig verktyg att förstå artiklar, rapporter och föreläsningar som behandlar aktuella problem och attityder och åsikter. Utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnarövningar samt olika digitala medier. 

Naturkunskap 1a1
Kurslitteratur, laborationer, fördjupningsuppgifter, dialog mellan deltagare, experiment och exkursioner ger oss verktygen att förmedla undervisning som leder fram till en större förståelse för samverkan mellan människan och miljön och hur människan påverkar och påverkas i detta samspel. 

Matematik 1a, 1b eller 1c
Du använder dig av kurslitteratur och digitala verktyg för inlärning och problemlösning. Kursen innebär att du får lättare att lösa vardagliga problem som på olika sätt inkluderar matematiskt tänkande. 

Religion 1
Här tar vi upp de stora världsreligionerna för att öka förståelsen och respekten för andras syn på livet. Vi diskuterar också etiska och moraliska frågor knutna till bland annat existentiella livsfrågor. Förhoppningen är att du får en ökad kunskap när omvärldsanalys skall göras. 

Samhällskunskap 1a1
Kursen innehåller kunskaper som är relevanta för att du skall kunna orientera dig väl i det svenska samhället och på så sätt bli delaktiga, samhällsbyggande medborgare. Det sker med hjälp av kurslitteratur, diskussioner, tidningsartiklar, nyhetssändningar och mycket annat.

Historia 1a1
Vi gör en resa från dåtid till nutid genom stora historiska händelser. Tanken är att du ska få ökad förståelse för hur och varför samhällen och kulturer utvecklats som de har gjort. Varför världen befinner sig i det tillstånd den gör, där historiska händelser och beslut påverkats av den. 

Det finns även möjlighet att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

 •  Engelska
 •  Matematik 
 • Naturkunskap
 •  Historia
 •  Samhällskunskap
 • Religion

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.  

Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar. 

Lärare

Kursansvarig
Kajsa Olofsson undervisar i samhällskunskap på plats i Storuman och religion på distans.

Andra lärare med återkommande undervisning

 • Alexandra Zinatullina undervisar i engelska och svenska som andraspråk
 • AnnaLena Forsberg undervisar i svenska, historia och religion på plats samt svenska och historia på distans
 • Caroline Lundberg undervisar i matematik och naturkunskap på plats i Storuman och på distans
 • Elin Eriksson undervisar i engelska på plats i Storuman samt på distans
 • Åsa Ohlin undervisar i friskvård samt resurs
 • Sofia Asplund undervisar i svenska som andraspråk
Kajsa Olofsson
Kursföreståndare
0951-267 80
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste DU ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna förstå och följa med i undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. Om du är under 18 år kan undantag göras ifall din hemkommun ger oss ett uppdrag och köper en plats.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2022-08-24 — 2022-12-20
2023-01-09 — 2023-05-26
Sista ansökningsdag inför vårterminen 2023:
2022-11-15