Allmän kurs i Storuman

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

På allmän kurs i Storuman väljer du själv inriktning:

Inriktning: Läs och res

För dig som vill öka din kunskap om kulturen i det nordligaste området av Sverige genom en kombination av studiebesök, litteratur och möten.

Inriktning: Digital musikproduktion

Denna inriktning är till för dig som få grundläggande kunskaper i musik och digital musikproduktion.

Inriktning: Yrke och högskola

För dig som vill gå vidare till yrkeshögskola, högskola/universitet eller hitta ditt framtida yrke genom att läsa inriktade kurser och göra yrkespraktik.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi djupdyker i aktuella ämnen och andas längre under ytan än många andra utbildningar vågar.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

Syfte
Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper på grundskolenivå eller gymnasial nivå eller båda delar samt att deltagaren skall få en god fostran i mänskliga rättigheter, demokrati och på så sätt kunna agera som goda demokratiska medborgare på ett medmänskligt plan.

Mål
Målet är grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

Målet med kursen är även att fostra kloka demokratiska medmänniskor, medvetna om sin samtida omvärld, som värnar de mänskliga rättigheterna.

Förutom ämneskunskaper bedömer vi:

  • förmåga att utföra uppgifter och lösa problem, Kognitiva förmågor, tas i beaktande.
  • att tillgodogöra sig inlärd information, såsom fakta, principer, teorier etc. Kunskaper som kan vara förvärvade tidigare i livet genom erfarenhet eller vara teoretiskt inhämtade.
  • förmågan att kunna använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna. Kunna samarbeta och ta ansvar i arbets- eller studiesituationer.

Utbildningens innehåll och undervisningsformer
Förutom de ämnesrelaterade kursmomenten så ingår gemensamma aktiviteter för alla deltagare på allmän kurs. Såsom teaterbesök, föreläsningar, friluftsdagar, naturvandringar och arbetsplatsbesök. Dialogen mellan deltagarna och mellan de olika mötena under kurstiden är ett ledande rättesnöre, som följs genom kursen.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete med personlig utveckling och mental träning.

För att nå grundläggande behörighet till högre studier:

Svenska 1, 2 och 3
I ämnet svenska får deltagaren möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt läsa och arbeta med olika slags texter. Genom att läsa, lyssna och tala utvecklas du som människa. Vilket troligen medför att deltagaren kommer att känna sig tryggare i sin språkliga förmåga. Vilket kommer att vara till hjälp i framtida arbete, studier plus i det övriga sociala livet. Hela utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnar övningar. Samt olika digitala medier.

Engelska 5 och 6
Från grund och uppåt så strävar man efter att utveckla sig i att behärska det engelska språket i tal och skrift. För att så småningom kunna använda det engelska språket som verktyg för att kunna tillämpa sig nya kunskaper. Så att deltagarna kan förstå artiklar, rapporter och föreläsningar som behandlar aktuella problem och de som uttrycker attityder och åsikter. Hela utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnar övningar. Samt olika digitala medier.

Naturkunskap 1a1
Med hjälp av kurslitteratur, laborationer, fördjupningsuppgifter, dialog med de andra deltagarna, experiment och exkursioner – vilka är delvis styrda av ansvarig pedagog i naturkunskap. Tanken är att det hela skall leda fram till en större naturvetenskaplig förståelse rörande interaktionen mellan människan och miljön.

Naturkunskap omfattar hela vår planet och detta ämne ger en större förståelse för hur allt hänger ihop och hur människan påverkar och påverkas i detta samspel.

Matematik 1a, 1b eller 1c
Deltagarna använder sig av lärobok, digitala verktyg samt praktisk matematik främst i utomhusmiljö. Deltagarna använder sig också i stor utsträckning av problemlösning i grupp. Kursen innebär att deltagaren får lättare att lösa vardagliga problem (besök i affären, på banken, etc), som på olika sätt inkluderar matematiskt tänkande.

Religion 1
Här tar man upp de stora värdsliga religionerna och på så sätt får deltagaren en förståelse för andras syn på livet. Etiska och moraliska frågor diskuteras också som är knutna till bland annat existentiella livsfrågor. Förhoppningen är att deltagarna får en ökad kunskap när de skall göra sin omvärldsanalys.

Samhällskunskap 1a1
Kursen innehåller kunskaper som är relevanta för att deltagaren skall kunna orientera sig i det svenska samhället och på så sätt bli delaktig,a samhällsbyggande medborgare. Det sker med hjälp av kurslitteratur, diskussioner, rollspel, tidningsartiklar, nyhetssändningar, plus mycket annat.

Historia 1a1
En resa från dåtid till nutid i stora historiska händelser gås igenom tillsammans med deltagarna. Tanken är att de skall få en förståelse hur och varför samhällen och kulturer utvecklats som de har gjort. Varför världen befinner sig i det tillstånd det gör, där historiska händelser och beslut påverkats av den.

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Historia
  • Samhällskunskap

Kursföreståndare
Curt Mönch undervisar i samhällskunskap och livsåskådning (religion).

Andra lärare med återkommande undervisning
Alexandra Zinatullina undervisar i engelska. Anna-Lena Forsberg undervisar i svenska och Mikael Cederback undervisar i matematik och naturkunskap.

Efter avslutad kurs
Du som studerar på allmän kurs kan få ett studieomdöme och intyg för behörighet till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Curt Mönch
Kursföreståndare
0951-267 80
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Storuman
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2020-08-24 — 2020-12-18
2021-01-11 — 2021-05-28
Sista ansökningsdag:
Sök nu för vårterminen 2021