Skip to main content

Dina rättigheter som studerande

Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.

Lagar som gäller studerande vid regionfolkhögskolor

Huvudman för Storumans och Vindelns folkhögskolor är Region Västerbotten. Folkhögskolor som drivs av ett landsting eller en region faller under de lagar som reglerar svenska myndigheters kontakter med enskilda personer.

Det ger vissa möjligheter för kursdeltagare vid landstingsskolor att överklaga eller klaga på beslut och myndighetsutövning från skolan. Dessa möjligheter att klaga är inte öppna för kursdeltagare vid rörelsefolkhögskolor.

Förvaltningslagen
Förvaltningslagen behandlar myndigheters handläggning av ärenden och deras skyldighet att ge service till allmänheten. På en landstingsfolkhögskola kan du till exempel ställa krav på att ärenden ska handläggas inom en rimlig tid. Anmälningar enligt förvaltningslagen kan bara göras av den som är direkt berörd och anmälan ska ske senast tre veckor efter att det beslut som man vill klaga på har fattats.

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
En del av offentlighetsprincipen är att handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla färdiga handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar, är i princip allmänna och normalt tillgängliga för vem som helst.

Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig. Om en kursdeltagare känner sig hotad och det är troligt att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och personnummer skyddas.

Om du hamnar i konflikt med skolan

Är du missnöjd med din situation eller har kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse.

Om du fortfarande inte är nöjd när de har tagit ställning i frågan kan du gå vidare till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Detta är exempel på vilken sorts frågor du kan anmäla till FSR:

 • Information innan den studerande är antagen
 • Information vid kursstart
 • Deltagarinflytande och studeranderätt
 • Avgiftsfri undervisning
 • Intyg
 • Om en kurs upphör eller ställs in
 • Utvärdering
 • Försäkringar
 • Avstängning, avskiljande eller andra disciplinära åtgärder
 • Arkiv- och sekretessregler

Det går inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan.

Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när de bedömer ett ärende.

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot så ger de rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som har anmälts följt den rekommendation som FSR har utfärdat.

Vill du veta mer om hur FSR har resonerat i olika ärenden kan du läsa alla yttranden på Folkbildningsrådets webbplats »

Som studerande på folkhögskola kan du kontakta FSR för att få råd om du är missnöjd eller har en konflikt med skolan du studerar på. Du kan även göra en amälan till FSR.

Så här anmäler du ett ärende till FSR:

Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

1. Du ska i första hand vända dig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter.

2. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse.

3. Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.

Anmäl ditt ärende på Folkbildningsrådets webbplats »

Du är välkommen att ringa till FSR på 08-412 48 10 eller maila till fsr@folkbildningsradet.se om du behöver hjälp med att göra anmälan.

Västerbottens folkhögskola och GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi (inom Region Västerbotten) behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Integritetsskydd – Behandling av personuppgifter inom Region Västerbotten

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Vi behandlar en mängd olika sorters personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet. Vi har därför ett stort ansvar att skydda din integritet genom att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Exempel på personuppgifter är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer

Även annan information som kan kopplas till en viss individ är personuppgifter:

 • E-postadress
 • Bilder
 • Ljudupptagning
 • Patient-id
 • Bankkontonummer
 • Uppgifter om en fysisk persons hälsa

För vilka ändamål behandlar Region Västerbotten mina personuppgifter?

När vi behandlar personuppgifter beror det oftast på att behandlingen är nödvändig för att

 • fullgöra en rättslig förpliktelse, eller
 • fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Vi kan även behandla dina personuppgifter utifrån grunden samtycke eller avtal. Som anställd inom Region Västerbotten gäller till exempel att vi har rätt att behandla vissa uppgifter om dig som anställd.

Vad betyder att fullgöra en rättslig förpliktelse?

Som offentlig myndighet har vi ett flertal rättsliga förpliktelser som vi måste utföra. Vi har exempelvis en rättslig skyldighet att diarieföra handlingar och registrera vissa personuppgifter i olika ärenden. Ett annat exempel är att vi enligt lag har en skyldighet att dokumentera uppgifter som behövs för att tillhandahålla god och säker vård för patienten, bland annat i våra patientjournaler.

Vad är allmänt intresse?

För att en arbetsuppgift ska vara av allmänt intresse ska den regleras i svensk lagstiftning eller lagstiftningen inom EU.

Region Västerbottens uppdrag följer av lag, förordningar, föreskrifter och kommunala beslut. Vi har uppdrag inom exempelvis hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kultur och näringsliv. För att kunna utföra dessa uppgifter av allmänt intresse måste vi i många fall behandla personuppgifter.

Exempel på uppgifter av allmänt intresse som vanligen kräver att Region Västerbotten behandlar personuppgifter:

 • Hälso- och sjukvården behöver vissa personuppgifter för att kunna erbjuda god och patientsäker vård. Uppgifter behöver dokumenteras i patientjournalen.
 • Bedriva verksamhetsuppföljning och forskning inom vården.
 • Framställa statistik inom hälso- och sjukvården.
 • Handlägga ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.
 • Ta emot och diarieföra handlingar som skickas in till myndigheten.
 • Tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.
 • Spara allmänna handlingar i myndighetens arkiv.
 • Sluta avtal med enskilda eller andra organisationer.
 • Upphandla tjänster och varor.
 • Lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.

En stor del av den behandling av personuppgifter som sker inom regionen följer av lag och bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse. Personuppgiftbehandling som krävs för att tillhandahålla hälso- och sjukvård och kollektivtrafik samt övriga uppdrag som regionen har tilldelats genom lagstiftning sker alltså utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Ansvar för behandlingen av mina personuppgifter

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Inom regionen är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in, ska de tas bort (lagringsminimering).

När det gäller offentliga myndigheter finns ett viktigt undantag från principen om lagringsminimering. Undantaget tillåter myndigheter att bevara handlingar för arkivändamål av allmänt intresse.

Enligt svensk lagstiftning är myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar i arkiv, även efter att handlingarna inte längre används i ett pågående ärende. Detta krävs för att kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar. Regler om detta finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, den svenska dataskyddslagen och arkivlagen.

Det innebär att om det finns personuppgifter i allmänna handlingar som ska sparas i arkiv får regionen spara dem längre än vad som är nödvändigt, utifrån det ändamål som uppgifterna ursprungligen använts.

Även om regionen ska spara handlingar med personuppgifter ska vem som har tillgång till uppgifterna begränsas. Medarbetare inom Region Västerbotten får bara ha tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vilka rättigheter har jag enligt GDPR?

Du som är registrerad har rättigheter gentemot oss som personuppgiftsansvariga. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara gäller under vissa förutsättningar.

Rätt till insyn och registerutdrag

Du har rätt att vända dig till regionen och begära att få veta vad som finns registrerat om dig. Det kallas enligt GDPR ”den registrerades rätt till tillgång” och är att jämföra med det som tidigare kallades registerutdrag. Ett registerutdrag innebär att organisationen ska lämna information om vad som finns registrerat om dig hos myndigheten.

Du har också rätt att veta om när vi samlar in dina personuppgifter, det ska vi normalt sett tala om samtidigt som vi samlar in uppgifterna.

Dessa generella rättigheter gäller så länge ingen lag ställer specifika krav. Exempelvis går regler om sekretess och tystnadsplikt före vår skyldighet att lämna ut registerutdrag.

Rätt till rättelse

Du som är registrerad har rätt att under vissa förutsättningar begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Mycket av regionens verksamhet styrs dock av särskilda registerlagstiftningar. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel bara ändras eller raderas under vissa förutsättningar.

Rätt till radering

Merparten av personuppgiftsbehandlingarna hos regionen bygger på den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” där rätten till radering inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi ska spara i våra arkiv.

I vissa fall kan du ändå ha rätt till radering av dina personuppgifter. Det kallas ibland även rätten att bli bortglömd. Exempelvis kan du ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till att vi hanterar dina personuppgifter.

Inom Västerbottens folkhögskola är förvaltningschef Anna Hartman Sjödin och kommunikationsstrateg Ingiberg Olafsson dataskyddsombud.

Kakor (cookies) på webbplatsen https://fhsk.nu

Vår webbplatsadress är: https://fhsk.nu.

Cookie-filer
Denna webbplats använder kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Av dessa lagras cookies som är nödvändiga för de grundläggande funktionerna på sidan i din webbläsare. Vi använder även tredjepartscookies som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder denna webbplats. Dessa cookies kommer endast att lagras i din webbläsare med ditt samtycke. Du har möjlighet att välja bort dessa cookies, men det kan påverka din upplevelse av sidan.

Vi har sorterat våra cookies i följande kategorier:

Nödvändiga
Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.

Funktionella
Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner, som att dela innehållet på webbplatsen på sociala medieplattformar, samla in feedback och andra tredjepartsfunktioner.

Prestanda
Prestandacookies används för att förstå och analysera webbplatsens nyckelprestandaindex, vilket hjälper till att leverera en bättre användarupplevelse för besökarna.

Analys
Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden för antalet besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla, etc.

Övriga
Övriga okategoriserade cookies är de som analyseras och som ännu inte har klassificerats i en kategori.

Annonsering
Annonscookies används för att ge besökarna relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.