Skip to main content

Beroendeterapeut

Utbildningen ges av Storumans folkhögskola

Beroendeterapeuter är yrkesverksamma inom missbruks- och beroendevård. Som beroendeterapeut kan du leda grupper och grupprocesser och/eller genomföra enskilda professionella samtal individuellt. Hos oss får du träna dig i att bli expert på att arbeta terapeutiskt med bland annat alkohol, narkotika och spelmissbruk.

Utbildningen är upplagd kronologiskt så att den följer en förändringsarbetesprocess. Den tar sin början i anknytningsarbete med det goda samtalet som grund för att sedan beröra självmedvetenhet, själva förändringsprocessen och avslutningsvis återfallsprevention.

Du kan välja att studera beroendeterapeututbildningen fysiskt på plats i Storuman eller via fjärrundervisning (det vill säga realtidsundervisning på distans).

Syfte

Att utbilda framtidens beroendeterapeuter som framgångsrikt vill leda, stötta och coacha andra i förändringsprocesser kopplade till olika typer av beroende genom en gedigen, effektiv och modern kunskapsbas.

Mål

Att utbilda framtidens beroendeterapeuter som framgångsrikt vill leda, stötta och coacha andra i förändringsprocesser kopplade till olika typer av beroende genom en gedigen, effektiv och modern kunskapsbas.

Undervisningsform

Utbildningen är en hybridutbildning där man kan sitta med på länk eller fysiskt i klassrummet Utbildningen kommer i huvudsak att bedrivas genom lärarledda lektioner och seminarier inom de olika kunskapsområdena. Dialog och gruppsamtal har en framträdande plats tillsammans med reflektioner samt gemensamma erfarenheter gällande allt mänskligt beteende i sann folkhögskoleanda. Utbildningen kommer även att bjuda in externa föreläsare inom vissa områden både på plats och digitalt. Under ca 4 veckor under vårterminen genomförs praktik på en praktikplats som du själv ordnar.

Kursmoment

Kommunikation och anknytning
 • Hur bemötande och god kommunikation fungerar och hur vi förbättrar vår förmåga till effektiv kommunikation
 • Anknytningsteorier och hur avgörande det är att skapa en fungerande relation med tillit som grund för det fortsatta förändringsarbetet
 • Olika typer av samtalsteknik ex MI och Lösningsfokuserad samtalsteknik
Medvetandegörande
 • Hur vi styrs av värderingar och föreställningar i våra vägval och vilken förändringspotential det finns när vi nyfiket utforskande vrider och vänder på dessa begrepp.
 • Vilka funktioner fyller missbruk och beroende?
 • Motivationens grunder och drivkrafter för ett realistiskt förändringsarbete
 • Mänskliga basbehov samt existentiella och andliga behov
 • Autonomi, känsla av att kunna påverka och självständigt styra över sitt eget liv och att ta ansvar för detta.
Beroendelära
 • Inom detta breda spektrum finner vi hur beroende utvecklas och hur det påverkar våra funktioner i hjärnan samt familjens betydelse och sårbarhetsfaktorer.
 • Patologiskt synsätt kontra salutogent där KASAM begreppet involveras.
 Psykologi
 • Affekteori
 • Att få kännedom om och lära sig känna igen de olika psykologiska försvar som är vanliga inom förändringsarbete
 • Medberoende och dess konsekvenser
 • Sorg och krishantering handlar om hur vi kan bemöta människor i dessa tillstånd
 • Våra egna reaktioner och andras
Förändringsprocesser
 • Mentalisering av målbilder, om tankens kraft och vad som händer när fokus flyttas till en önskad tillvaro i framtiden.
 • Målprogrammens betydelse för ett strukturerat framgångsrecept
 • Metodik; presentation och genomgång av de olika behandlingsmetoder som är etablerade och godkända enligt Socialstyrelsens riktlinjer
 • Beroendelära (Repetition, se under rubriken Medvetandegöra)
 • Psykologi (Repetition se under rubriken Medvetandegöra)
Vidmakthållande
 • Återfallsprevention. Genomgång av metoder och syfte med hur gjorda insatser bibehålls över tid.
Formalia
 • Dokumentation och lagstiftning enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Att kunna och tillämpa dessa i sitt professionella yrkesutövande

Gemensamma moment

Vi på Västerbottens folkhögskola strävar efter att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.
Oavsett vilken utbildning du väljer hos oss kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och självledarskap, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Utvecklingssamtal

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.
Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och självledarskap.

Lärare

Kursansvarig
 • Gunnar Hedman är utbildad behandlingsassistent med 13 års yrkeserfarenhet av förändringsarbete gällande beroendeproblematik. Han är även certifierad NLP Practitioner och utbildad inom lösningsfokuserad samtalsmetodik.
Övriga lärare
 • Linda Dahlgren är utbildad beteendevetare och socialpedagog med fördjupning inom samtalsmetodik och har mångårig erfarenhet inom det psykosociala arbetsfältet som skolkurator. Tidigare erfarenhet som handläggare på socialtjänsten, HVB-boende. Linda är också lärare på socialpedagogutbildningen.
 • Lennart Ericsson har arbetat med beroende i närmare 30 år och specialiserat sig på användningen av 12-stegsprogrammet. Lennart har tidigare varit verksamhetschef och startat öppenvårdsbehandlingar.
Gunnar Hedman
Kursföreståndare
073-074 05 44
Förkunskapskrav:
3-årig gymnasieutbildning med yrkeshögskolebehörighet eller högskolebehörighet samt en stor nyfikenhet på människor och personlig  utveckling. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig  själv och varför du vill gå utbildningen. Det är 18 års åldersgräns på folkhögskolan. 
Utbildningsort:
Storuman, alternativt via fjärrundervisning
Läsårstider:
1 år, 37 veckor
2024-08-26 — 2024-12-20
2025-01-09 — 2025-05-28
Sista ansökningsdag:
2024-05-15