Skip to main content

Allmän kurs: Sorsele

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Vårt arbetssätt är inkluderande och vi anpassar oss efter dina behov.

Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan studerande och personal. Vi djupdyker i aktuella ämnen och andas längre under ytan än många andra utbildningar vågar.

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat och varvar ofta de teoretiska diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.

På Allmän kurs: Sorsele har vi extra stort fokus på att hjälpa våra deltagare att bli klara med sina grundskolestudier.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper på gymnasial nivå,  samt att deltagaren skall få en god fostran i mänskliga rättigheter, demokrati och på  så sätt kunna agera som en god demokratisk medborgare på ett medmänskligt plan.

Mål

Målet är grundläggande behörighet för högre studier. Antingen på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Målet med kursen är även att fostra kloka demokratiska medmänniskor, medvetna  om sin samtida omvärld, som värnar de mänskliga rättigheterna.

Förutom ämneskunskaper bedömer vi:

  • Förmåga att utföra uppgifter och lösa problem, kognitiva förmågor, tas i  beaktande
  • Förmåga att tillgodogöra sig inlärd information, såsom fakta, principer, teorier med mera. Kunskaper som kan vara förvärvade tidigare i livet genom  erfarenhet eller vara teoretiskt inhämtade.
  • Förmågan att kunna använda och utveckla kunskaperna och färdigheterna.  Kunna samarbeta och ta ansvar i arbets- och studiesituationer.

Undervisningens innehåll
Förutom de ämnesrelaterade kursmomenten ingår gemensamma aktiviteter för alla deltagare på allmän kurs, till exempel teaterbesök, föreläsningar, friluftsdagar, naturvandringar och arbetsplatsbesök. Dialogen mellan deltagarna och mellan de olika mötena under kurstiden är ett ledande rättesnöre, som följs genom kursen.  

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss. 

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsform

Vi arbetar till stor del ämnesintegrerat/tematiskt och varvar ofta de teoretiska  diskussionerna med praktisk verksamhet för att variera inlärningsmetoderna. Du får  den tid du behöver för att klara dina mål och du kan också få extra stöd vid behov.  

Kursmoment

För att nå allmän behörighet till högre studier:

Svenska 1, 2 och 3
I ämnet svenska får deltagaren möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, samt läsa och arbeta med olika slags texter. Genom att läsa, lyssna och tala utvecklas du som människa. Vilket troligen medför att deltagaren kommer att känna sig tryggare i sin språkliga förmåga. Vilket kommer att vara till hjälp i framtida arbete, studier plus i det övriga sociala livet. Hela utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnar övningar. Samt olika digitala medier.

Engelska 5 och 6
Från grund och uppåt så strävar man efter att utveckla sig i att behärska det engelska språket i tal och skrift. För att så småningom kunna använda det engelska språket som verktyg för att kunna tillämpa sig nya kunskaper. Så att deltagarna kan förstå artiklar, rapporter och föreläsningar som behandlar aktuella problem och de som uttrycker attityder och åsikter. Hela utvecklingen i språket sker med hjälp av kurslitteratur, skriftliga uppgifter, konversation och lyssnar övningar. Samt olika digitala medier.

Naturkunskap 1a1
Tanken är att undervisningen och kurslitteraturen skall leda fram till en större naturvetenskaplig förståelse rörande interaktionen mellan människan och miljön.

Naturkunskap omfattar hela vår planet och detta ämne ger en större förståelse för hur allt hänger ihop och hur människan påverkar och påverkas i detta samspel.

Matematik 1a
Deltagarna använder sig av lärobok och digitala verktyg. Deltagarna använder sig i stor utsträckning av problemlösning. Kursen innebär att deltagaren får lättare att lösa vardagliga problem (besök i affären, på banken, etc), som på olika sätt inkluderar matematiskt tänkande.

Religion 1
Här tar man upp de stora värdsliga religionerna och på så sätt får deltagaren en förståelse för andras syn på livet. Etiska och moraliska frågor diskuteras också som är knutna till bl.a. existentiella livsfrågor. Förhoppningen är att deltagarna får en ökad kunskap när de skall göra sin omvärldsanalys.

Samhällskunskap 1a1
Kursen innehåller kunskaper som är relevanta för att deltagaren skall kunna orientera sig i det svenska samhället och på så sätt bli delaktiga samhällsbyggande medborgare. Det sker med hjälp av kurslitteratur, diskussioner, tidningsartiklar, nyhetssändningar, plus mycket annat.

Historia 1a1
En resa från dåtid till nutid i stora historiska händelser gås igenom tillsammans med deltagarna. Tanken är att de skall få en förståelse hur och varför samhällen och kulturer utvecklats som de har gjort. Varför världen befinner sig i det tillstånd det gör, där historiska händelser och beslut påverkats av den.

Det finns möjligheter att läsa in särskild behörighet i följande ämnen:

  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Historia
  • Samhällskunskap

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Patrik Persson
Rektor
070-347 34 10
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Dock måste du ha tillräckliga svenskkunskaper för att kunna förstå och följa undervisningen. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Sorsele
Läsårstider:
1 – 3 år, 37 veckor per läsår
2021-08-23 — 2021-12-17
2022-01-10 — 2022-05-27
Sista ansökningsdag:
Löpande antagning