Undersköterska

Play Video

Det här är utbildningen för dig som vill inspirera och stötta andra människor i deras resa mot en förbättrad hälsa. Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du kunna arbeta inom hälso- och sjukvården som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser är bland annat vård- och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, hälsocentraler, hemtjänsten och hemsjukvården.

Undersköterskeutbildningen med inriktning psykisk hälsa är till för dig som vill inspirera och stötta andra människor i deras resa mot en förbättrad hälsa. Efter avslutad och godkänd utbildning kommer du kunna arbeta inom hälso- och sjukvården som undersköterska, vårdare, skötare, personlig assistent eller boendestödjare. Potentiella arbetsplatser är bland annat vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, hälsocentraler, hemtjänsten och hemsjukvården.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utbilda kompetenta medarbetare med fokus på personcentrerad vård och omsorg.

Mål

Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning skall vara redo att jobba som undersköterskor med:

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, medicinska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
 • Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
 • Kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
 • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
 • Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling.
 • Förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet.
 • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är på heltid och genomförs framförallt genom fjärrundervisning. För den som så önskar finns möjlighet att nyttja våra övriga enheter i regionen. Där finns bra uppkoppling, datorer och viss handledning av övriga lärare på plats.

Individuella utvecklingssamtal genomförs tre gånger per läsår. Vi fokuserar på att  den studerande ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Redan från start är  det viktigt med medvetenhet om målsättningen med tiden hos oss.  

Utvecklingssamtalen innefattar användande av självskattningsskalorna ORS  (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) och är en del av vårt arbete  med personlig utveckling och mental träning. 

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i linje med folkbildningens grundtanke, det vill säga att deltagarnas delaktighet, deltagande och engagemang är centrala faktorer. Beroende på kursmoment förekommer både teoretiska och praktiska inslag. Praktik ingår.

Kursmoment

Kursmoment:

 Undersköterska bas                       

 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Specialpedagogik
 • Vård och omsorgsarbete 1
 • Vård och omsorgsarbete 2
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Programfördjupning

 • Psykisk hälsa
 • Att coacha (Självkännedom, Coachande förhållningssätt, personligt ledarskap, mental träning).
 • Kommunikation (Samtalsteknik, feedback/feedforward, Motiverande samtal).
 • Första hjälpen i Psykisk hälsa (Certifierad utbildning).
 • Deltagande Psykeveckan (Föreläsningsvecka på temat psykisk hälsa).
 • Studiebesök
 • Praktik

Gemensamma moment

Vi på folkhögskolan har ett viktigt uppdrag att stärka och utveckla demokratin. Det innebär att vi vill ge dig möjlighet att tillsammans med andra öka din kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Vi skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen genom samtal, idéutbyten och diskussioner.

Oavsett vilken utbildning du väljer vid Västerbottens folkhögskola kommer du löpande att få lära dig mer om personlig utveckling och mental träning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och hälsa. Detta sker bland annat under temadagar, vid föreläsningar och genom praktiska övningar.

Kursföreståndare
Mahmoud Alturk

Mahmoud Alturk
Kursföreståndare
073-058 43 84
Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.
Utbildningsort:
Fjärrundervisning
Läsårstider:
1 1/2 år, tre terminer
2022-01-10 —
Sista ansökningsdag:
2021-11-15